Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej rozbudowy budynków edukacyjnych Zespołu

Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu o Audytoryjne centrum koncertowe.

Numer ogłoszenia: 92736 – 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Słowackiego 91, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie,

tel. 16 6783766, faks 16 6783767.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzyk.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy budynków edukacyjnych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu o Audytoryjne centrum koncertowe.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu – koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rozbudowy budynków edukacyjnych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu o Audytoryjne centrum koncertowe, jako twórczej pracy projektowej.

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE I WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy Konkursu dopuszczeni do udziału w Konkursie i zaproszeni przez Zamawiającego do złożenia prac konkursowych.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu (samodzielnie biorącym udział w Konkursie) lub Uczestnikami Konkursu(wspólnie biorącymi udział w Konkursie), które złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie według określonego wzoru oraz wymagane Regulaminem Konkursu ZAŁĄCZNIKI i pozostałe dokumenty. Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy biorący wspólnie udział w Konkursie mogą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia Wniosku, pracy konkursowej oraz podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu lub muszą podejmować wszelkie wyżej wymienione działania wspólnie.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz tylko jedną pracę konkursową. Uczestnik Konkursu, który złoży więcej niż jeden Wniosek zostanie wykluczony z Konkursu. Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu Ustawy PZP, spełniający łącznie następujące warunki:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy PZP,

b) spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy PZP oraz złożą oświadczenie zgodnie z art. 44 Ustawy PZP i wykażą ich spełnienie wg wymagań Zamawiającego, zgodnie z następującym opisem sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

  • posiadanie uprawnień, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej – na podstawie załączonego Oświadczenia oraz załączonego Wykazu i Listy (Załącznik nr 3, Załącznik nr 8, Załącznik nr 12)
  • w przypadku osoby fizycznej – posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i jest członkiem Izby Architektów RP,
  • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a także Zespołu Autorskiego – posługuje się lub w składzie których znajduje się przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i jest członkiem Izby Architektów RP,
  • posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,- PLN (dwieście tysięcy złotych),

c) w przypadku gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie wymagania, o których mowa w pkt 8.4. b) Regulaminu będą spełnione, gdy spełni je przynajmniej jeden z tych Uczestników albo wszyscy Uczestnicy wspólnie

d) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na zasadzie: spełnia lub nie spełnia w oparciu o komplet złożonych wraz z Wnioskiem załączników i pozostałych dokumentów.

5. Uczestnicy Konkursu składają Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z ich treścią. W załączeniu Załącznika nr 9 (Wykaz pozostałych dokumentów) należy złożyć pozostałe dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – Uczestnicy Konkursu biorący udział wspólnie składają odrębne dokumenty,

b) kopie wymaganych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę Okręgowej Izby Architektów RP projektanta (projektantów) wiodącego,

c) w przypadku Uczestnika Konkursu, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

6. Uczestnicy mający siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty równorzędnego znaczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008 nr 63,poz.394 ze zm.).

7. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP stanowić będzie podstawę do niedopuszczenia do udziału w Konkursie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

1. walory urbanistyczno-architektoniczne – 80

2. walory ekonomiczne projektu oraz koszty jego realizacji – 10

3. łączny koszt wykonania dokumentacji projektowej – 10

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

Dostępny do dnia: 27.06.2016, godzina 15:00.

Miejsce: www.inwestrol.pl oraz www.muzyk.edu.pl.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 29.04.2016, godzina 15:00.

Miejsce: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Inwest – Rol sp. z o.o.

ul. Klasztorna 1 37-700 Przemyśl.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Termin: do 27.06.2016 r., do godziny 15.00 (w godzinach urzędowania biura Organizatora Konkursu).

Miejsce: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Inwest – Rol sp. z o.o.

ul. Klasztorna 1 37-700 Przemyśl.

IV.3) NAGRODY

Rodzaj i wysokość nagród:

I nagroda – 14.000,- PLN oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki;

II nagroda – 9.000,- PLN;

III nagroda – 5.000,- PLN.

 Ogłoszenie

Regulamin Konkursu

Zal.1-14 do Regulaminu Konkursu

Zal.1-14 do Regulaminu Konkursu

Zał nr 15 Mapa

Zał nr 16 Decyzja lokalizacyjna

Zał nr 16 Wypis z MPZP

Zał nr 17 Zdjęcia

Zał nr 18 Program funkcjonalno – użytkowy

Wojciech FrankówKonkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej

Dodaj komentarz